Priame a Nepriame SP správanie

PRIAME sebapoškodzujúce správanie, je ZÁMERNÉ správanie, ktorého výsledkom je OKAMŽITÉ poškodenie telesného tkaniva. Hlavné DRUHY priameho SP správania sú samovražedné (suicidálne) správanie, závažné a ľahšie sebaporaňovanie. Tieto formy správania majú RÔZNU mieru závažnosti a buď sú jednorazové alebo sa opakujú častejšie.

NEPRIAME sebapoškodzujúce správanie je správanie, ktorého poškodzujúci dopad sa prejaví NESKÔR a NIE je zámerné. Medzi toto správanie SPADÁ zneužívanie drog, alkoholu, poruchy príjmu potravy a vystavovanie sa situačnému, fyzickému alebo sexuálnemu riziku.

Na rozdiel od PRIAMEHO SP správania (kedy si jedinec uvedomuje svoj zámer ublížiť si), jedinci, ktorí sa poškodzujú NEPRIAMO, popierajú sebadeštrukčný zámer,  („len sa chcú dostať alkoholom mimo realitu“, „sú príliš tuční, preto nejedia“ apod.).

Pre rozdelenie PRIAMEHO a NEPRIAMEHO sebapoškodzovania:

KLIK SEM  →   Priame-Nepriame

Jednotlivé druhy PRIAMEHO a NEPRIAMEHO SP správania sa vo väčšine objavujú v KOMBINÁCIÍ.  Napríklad seba-zraňovanie sa objavuje so samovražedným správaním, alebo v kombinácií s nepriamym SP správaním (napr. seba rezanie a porucha príjmu potravy, užívanie drog) a taktiež v kombinácií s rizikovými situáciami.

 

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.


Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.